* wapuser I forgot my password XtGem account, hope graham help me through my inbox, thanks to graham
2014-04-22 08:50 · (0)
* wapuser graham check to inbox... thanks
2014-04-22 09:05 · (0)
* Graham * wapuser Your account is confirmed use http://xtgem.com/account/forgot_pass
old username/password logins no longer work
2014-04-22 09:12 · (0)
* wapuser I want to offer my XtGem new password ... thanks to graham
2014-04-22 10:47 · (0)
* tiaxgame * wapuser xin lỗi! Nếu bạn còn giữ mail, bạn có thể hỏi mail của trang wap và dùng mail đó lấy mật khẩu mới. Ok
2014-04-22 11:09 · (0)
* wapuser * tiaxgame tôi vẫn còn gmail bạn ạ, nhưng không thay đổi được mật khẩu site đó, chỉ thay đổi được mật khẩu gmail đăng nhập xtgem thôi
2014-04-22 11:18 · (0)
* tiaxgame * wapuser nghịa là bạn vẫn đăng nhập được bằng mail!? Hãy nói rõ hơn.
2014-04-22 11:37 · (0)
* wapuser * tiaxgame ok mình vẫn đăng nhập được bằng mail bạn ạ
2014-04-22 11:57 · (0)
* tiaxgame * wapuser xin lỗi. Bạn có thể thay mail khác, hay đổi pass, như bạn nói, có thể bạn đã mất pass e-mail của gmail phải không?
2014-04-22 23:35 · (0)
* tiaxgame * wapuser Hay nói cách khác, bạn có thể tách wap khỏi mail, để có thể đăng nhập bằng pass
2014-04-22 23:38 · (0)

Online: Guests: 1